Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

DEFINICJE

 

 1. Blog MOJA TOSKANIA prowadzona przez Aleksandrę Król Seghi dalej w polityce prywatności określana jako blog MOJA TOSKANIA
 2. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która:
 1. korzysta ze strony internetowej www.aleksandraseghi.com przeglądając i czytając dostępne na niej treści,
 2. weszła w interakcje ze stroną tj. wysłała e-mail na adres aleksandra.seghi@email.it
 1. Strona – strona internetowa zawierająca treści oraz formularze z możliwością  wysłania maila do autorki bloga MOJA TOSKANIA.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez autorkę bloga MOJA TOSKANIA na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 2. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Aleksandra Król Seghi.
 3. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, w następujących celach:
 1. Przetwarzamy dane w celach kontaktowych 

Te informacje otrzymasz tylko i wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie od Aleksandry Król Seghi informacji czy zapiszesz się do Newslettera bloga Moja Toskania.

 1. Dane osobowe użytkownika, które są gromadzone przez Aleksandrę Król Seghi w trakcie wizyty użytkownika na tej Witrynie, są traktowane jako poufne. Informacje wymagane do odpowiedzi na zapytania nie są sprzedawane ani ujawniane osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że ich ujawnienie jest niezbędne.
 2. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych poprzez zapisanie się na Newslettera bloga MOJA TOSKANIA, zbieramy i przechowujemy Twoje imię, nazwisko i adres e-mail, aby przesyłać Ci informacje o nowych postach, projektach, planowanych spotkaniach autorskich oraz warsztatach, które mogą Cię zainteresować.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe bloga MOJA TOSKANIA jest firma Mail Chimp posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania bloga MOJA TOSKANIA w stałych, jak i jednorazowych kontaktach handlowych z osobami zapisanymi za listę Newsletter.

 1. Jeżeli użytkownik wypełni formularz kontaktowy na stronie, autorka bloga MOJA TOSKANIA zbiera i przechowuje:
 1. imię/nazwisko w celu personalnej odpowiedzi złożone zapytanie
 2. e-mail w celu wysłania odpowiedzi na złożone zapytanie, ofertę.
 1. Dane użytkownika mogą być dostępne administratora strony, podmiotów zapewniających hosting Serwisu, zajmujących się jego bezpieczeństwem, upoważnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawców narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, firm kurierskich do realizacji zamówienia drogą wysyłkową.
 2. Jeżeli użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane użytkownika użyte będą tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia, zarządzania zapytaniami lub reklamacjami.
 3. Autorka bloga MOJA TOSKANIA przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialnego zarządzania danymi. Dane dotyczące możliwych do zidentyfikowania osób są uzyskiwane, przechowywane, przetwarzane i dostępne wyłącznie:
  a) W określonych i uzasadnionych celach;
  b) Bezpiecznie i poufnie;
  c) Z poszanowaniem praw osób do kontroli i sprzeciwu.
 4. O ile nie jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, dane osobowe dotyczące rasy, polityki, religii, zdrowia lub seksualności nie są przetwarzane bez wyraźnej zgody.
 5. Obecnie autorka bloga MOJA TOSKANIA nie ustala limitu czasu przechowywania danych.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Strona bloga MOJA TOSKANIA zawiera środki bezpieczeństwa chroniące utratę, niewłaściwe użycie, przypadkowe lub bezprawne zniszczenie, lub nieautoryzowany dostęp do informacji. Bezpieczeństwo danych od strony technicznej zapewnia firma PROSNET.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Autorka bloga MOJA TOSKANIA przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, dokonanie zapisu na spotkanie lub warsztaty etc.
 3. W każdej chwili użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

USUWANIE DANCH OSOBOWYCH

 1. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk tej strony lub kontaktów z tą witryną, może wysłać pytania na e-mail: aleksandra.seghi@email.it
 2. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych, zwanym również „prawem do bycia zapomnianym”. Zasada leżąca u podstaw tego prawa ma na celu umożliwienie danemu użytkownikowi osobie wnioskowania o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma istotnego powodu dla jej dalszego przetwarzania.
 3. Zgodnie z zapisami RODO osoby fizyczne mają prawo do usunięcia danych osobowych i zapobiegania ich przetwarzaniu w szczególnych okolicznościach:
  a) gdy dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie zebrane / przetworzone;
  b) Kiedy osoba wycofuje zgodę;
  c) Kiedy poszczególne obiekty są przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej dla odnośnej czynności przetwarzania;
  d) Kiedy dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone;
  e) W przypadku, gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik zażyczy sobie całkowitego usunięcia danych autorka bloga MOJA TOSKANIA nie zatrzyma żadnych danych w swoich zasobach.
 5. Niniejszy dokument określa również naszą politykę reagowania na wnioski o usunięcie danych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wchodzi w życie w maju 2018 r. Dokument ten wyjaśnia prawa osoby, której dane dotyczą, do usunięcia danych i obowiązki autorki bloga MOJA TOSKANIA w odpowiedzi na taki wniosek.
 6. Informacje mogą zostać usunięte z CRM blog MOJA TOSKANIA na żądanie, które zostanie zgłoszone przez użytkownika na adres aleksandra.seghi@email.it
 7. Autorka bloga MOJA TOSKANIA zobowiązuje się do usunięcia danych w ciągu jednego miesiąca (30 dni kalendarzowych) i wysyłki potwierdzenia, gdy informacje zostaną usunięte.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies to pliki instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Stronę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywane przez niego czynności.
 2. Autorka bloga MOJA TOSKANIA informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Autorka bloga MOJA TOSKANIA wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez autorkę bloga MOJA TOSKANIA, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018r.